VšĮ VGTU KOKYBĖS VADYBOS CENTRAS

APDOVANOJIMO „SPARČIAUSIAI TOBULĖJANTIS STATYBOS DARBUOTOJAS“

NUOSTATAI

1.Bendroji dalis

Šalies statybos sektoriuje dirba daugiau kaip 60 tūkst. darbuotojų. Įmonių sėkmė priklauso nuo kiekvieno jų gebėjimo, iniciatyvos, noro efektyviai dirbti bei didinti savo individualų indėlį į bendrus rezultatus.

Šio apdovanojimo tikslas – suteikti įmonių vadovams papildomą įrankį suinteresuoti darbuotojus nuolatos siekti vis aukštesnės profesinės kompetencijos bei pripažinimo. Šios darbuotojų pastangos įvertinamos „Sparčiausiai tobulėjančio statybos darbuotojo“ konkurse. Konkursas organizuojamas kasmet, iš pradžių įmonėje, o vėliau nugalėtojai pristatomi dar aukštesniam vertinimui visos šalies statybos sektoriuje. Konkursas organizuojamas vadovaujantis šiais nuostatais.

2.Pretendentai į apdovanojimą

Apdovanojimas „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“ suteikiamas statybos srityje dirbantiems darbuotojams (nepriklausomai nuo pareigų), kurie per praėjusius penkerius metus išsiskyrė iš kitų savo darbo rezultatais ir sparčiausiai augo profesinėje bei kūrybinėje srityje.

3. Siūlymai apdovanojimui ir jų nagrinėjimo tvarka

3.1. Siūlymus apdovanojimui „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“ gali teikti statinių projektavimo, statybos ir specializuotos statybos įmonės, statybos industrijos įmonės ir statybos dalyvių asociacijos.

3.2. Motyvuotas siūlymas kartu su apdovanojimui teikiamo darbuotojo gyvenimo ir pasiekimų aprašymu bei įvertinimu (anketa – 1priedas) pateikiamas VGTU Kokybės vadybos centrui kasmet iki birželio 1 d.

Pretendentus apdovanojimui rekomenduojama atrinkti vidinio konkurso pagal šiuos nuostatus metodu, pritraukiant anketų pildymui kuo daugiau darbuotojų.

3.3. Kandidatams apsvarstyti ir apdovanojimui skirti sudaroma komisija iš 5 narių, kuriuos po vieną deleguoja VGTU Kokybės vadybos centras, VGTU, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentas. Komisija iš narių išrenka pirmininką.

3.4. Komisija gautus pasiūlymus įvertina ir sprendimą dėl apdovanojimo „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“ priima iki birželio 30 d.

3.5. Komisijos posėdžius organizuoja VGTU Kokybės vadybos centras. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu.

4. Apdovanojimo tvarka

4.1. Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas ir atminimo dovana su užrašais „Sparčiausiai tobulėjantis statybos darbuotojas“, nurodant metus, apdovanotojo vardą ir pavardę. Jam skiriama 300 EUR piniginė premija (piniginės premijos išmokėjimo klausimas derinamas su pretendentą delegavusia organizacija).

4.2. Apdovanojimų atributiką ruošia ir išlaidas apmoka VGTU Kokybės vadybos centras.

4.3. Apdovanojimą įteikia VGTU Kokybės vadybos centro direktorius profesinės statybininkų dienos šventės renginyje.


1 priedas

KANDIDATO PARAIŠKA APDOVANOJIMUI

„SPARČIAUSIAI TOBULĖJANTIS STATYBOS DARBUOTOJAS“

1. Vardas, pavardė, gimimo metai, darbovietė, pareigos, tel.

2. Išsilavinimas, metai:

– formalusis

- saviugda (pastarieji 5 metai)

3. Karjera:

– darboviečių pavadinimas, pareigos, metai

– veikla kitose struktūrose, metai

4. Darbinė veikla (pastarieji 5 metai):

– pavadinimas, apimtis, rezultatyvumas ir efektyvumas

- indėlis siekiant organizacijos tikslų (jei galima įvertinti kiekybiškai)

5. Inovacinė – kūrybinė veikla:

– pavadinimas, efektyvumo rezultatai, metai

– publikacijos

6. Apdovanojimai

7. Tikslai:

– įgyvendinti per pastaruosius 5 metus

– užsibrėžti 2015 -2019 m.

8. Kvalifikacijos laipsnio augimo 2010 – 2014 m. įsivertinimas (IV – VIII pagal LR kvalifikacijų sąrangą):

– 2010 ……………….. laipsnis

– 2014 ………………… laipsnis

9. Gyvenimo kokybės (GK) pagerėjimas pagal dešimtbalę skalę (GK – pasitenkinimas esamo gyvenimo rodikliais, juos lyginant su siekiamo gyvenimo lygiu):

– 2010 …………….. balų

– 2014 …………….. balų

Parašai:

– kandidato …………………………………………..

- tiesioginio vadovo ar personalo tarnybos

vadovo (v., pavardė)………………………………..

P.S. Užpildyta anketa pridedama prie organizacijos vadovo pasirašyto laiško, siunčiamo VGTU Kokybės vadybos centrui.